GRATIS EXPRESS-verzending vanaf €65,00
Vertrouwd door 7.000+ klanten
2-4 dagen levering naar Nederland en België

0

Uw winkelwagen is leeg

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  HAIRTWO (verder: HAIRTWO) voor klanten die HAIRTWO-producten online bestellen via de website www.hairtwo.com

 

 • Artikel 1. Algemeen
 • Artikel 2. Definities
 • Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
 • Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
 • Artikel 5. Levering
 • Artikel 6. Prijzen
 • Artikel 7. Betaling
 • Artikel 8. Ontbinding
 • Artikel 9. Reclame en garanties
 • Artikel 10. Gebruik website
 • Artikel 11. Privacy / verwerking van Persoonsgegevens
 • Artikel 12. Plichten van de klant
 • Artikel 13. Aansprakelijkheid
 • Artikel 14. Inschakeling derden
 • Artikel 15. Overmacht
 • Artikel 16. HAIRTWO Cadeaubon

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de HAIRTWO internetsite.

1.2 Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op internet van HAIRTWO houdt in dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3 HAIRTWO wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

1.4 Wijzigingen met betrekking tot de gesloten Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en vanaf het moment dat deze schriftelijk door HAIRTWO zijn bevestigd. Mondelinge afspraken of toezeggingen van HAIRTWO zijn eerst bindend nadat deze door HAIRTWO schriftelijk zijn bevestigd.

1.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. Definities

2.1 HAIRTWO: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAIRTWO en/of haar dochterondernemingen en/of rechtsopvolger(s).

2.2 Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de Overeenkomst met HAIRTWO heeft gesloten.

2.3 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.4 Overeenkomst: overeenkomst tot levering van de producten door HAIRTWO aan de klant.

2.5 Schriftelijk: schriftelijk, per e-mail of per fax.

2.6 Producten: de producten die HAIRTWO op haar website aanbiedt.

2.7 Intellectuele eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en naburige rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

2.8 Internetsite: www.hairtwo.com

2.9 Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van HAIRTWO, alsmede de door HAIRTWO opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door HAIRTWO schriftelijk is bevestigd. De administratie van HAIRTWO is, behoudens tegenbewijs, beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dient als bewijs van de Overeenkomst.

3.3 ​​HAIRTWO heeft te allen tijde het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen door HAIRTWO zo spoedig mogelijk aan HAIRTWO wordt medegedeeld.

3.4 De klant staat er voor in dat de door hem of haar verstrekte gegevens in de aanvraag bij HAIRTWO juist en volledig zijn.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 HAIRTWO zal zich inspannen om de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, conform de met de klant schriftelijk gemaakte afspraken.

4.2 Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigingsmail binden HAIRTWO niet.

4.3 De Klant zal adreswijzigingen en andere persoonsgegevens uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaand aan de betreffende wijziging doorgeven aan HAIRTWO door middel van het contactformulier op www.hairtwo.com.Alle gevolgen van het niet tijdig doorgeven van (adres)wijzigingen zijn geheel voor rekening en risico van de klant

Artikel 5. Levering

5.1 Alle door HAIRTWO genoemde (leverings)termijnen zijn bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op basis van de bij het sluiten van de Overeenkomst aan HAIRTWO bekende gegevens en omstandigheden. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.2 Overschrijding van door HAIRTWO opgegeven levertijden, om welke reden dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting voor hem uit de betreffende Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst.

5.3 Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiertoe dient de klant HAIRTWO schriftelijk op de hoogte te stellen. In dat geval worden eventuele betalingen veertien (14) werkdagen na de melding aan de klant teruggestort.

5.4 Zodra uw bestelling is bevestigd, maakt ons magazijn de producten onmiddellijk klaar voor verzending. Het pakket wordt bezorgd via DPD Courier of een andere wereldwijde koeriersdienst. De levertijd bedraagt ​​2-14 werkdagen. Bezorgkosten - afhankelijk van je locatie (weergegeven bij het afrekenen)

NB:  Op drukke tijden kan de verzending soms iets langer duren dan normaal. We werken echter altijd hard om ervoor te zorgen dat uw bestellingen op tijd worden geleverd.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro's inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst opgelegde heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.2 Alle prijzen en tarieven vermeld op de website en mailings van HAIRTWO zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

Artikel 7. Betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan HAIRTWO van de door de klant verschuldigde prijs plaats door middel van een betaling per online betaalopdracht. De klant heeft geen recht op verrekening. HAIRTWO kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien HAIRTWO van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant daartoe aanleiding geeft.

7.2 Betalingen kunnen worden gedaan met een creditcard (Mastercard, VISA), via PayPal of met een HAIRTWO Giftcard of Beauties Cheque. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald volgens de door de klant gekozen betalingswijze.

7.3 HAIRTWO is gerechtigd de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten in geval van toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

7.4 Indien de betaling door de klant met creditcard wordt gedaan, geldt het volgende. De verstrekte creditcardgegevens worden gecontroleerd voordat de betaling wordt uitgevoerd. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat door de klant op de HAIRTWO-website is opgegeven tijdens de bestelling als het adres van de creditcardhouder.

Artikel 8. Ontbinding

8.1 Nadat de klant de bestelde producten uit dezelfde bestelling heeft ontvangen, kan de klant de onderliggende overeenkomst met HAIRTWO zonder opgave van redenen ontbinden gedurende een bedenktijd van dertig (30) dagen na ontvangst van de producten.

8.2 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of anderszins op ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan HAIRTWO.

8.2.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.2.3 De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.

8.2.4 De klant dient de producten zo spoedig mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag van herroeping, terug te sturen.De klant dient de producten terug te sturen naar een door HAIRTWO ingesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, onbeschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wil houden.

8.2.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

8.2.6 De klant draagt ​​de kosten voor het retourneren.

HAIRTWO' verplichtingen bij annulering 

8.3.1 Indien HAIRTWO de melding van herroeping door de klant elektronisch mogelijk maakt, stuurt hij direct na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

8.3.2 HAIRTWO vergoedt alle betalingen van de klant, exclusief eventuele leveringskosten die door HAIRTWO in rekening worden gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij HAIRTWO aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.3.3 HAIRTWO gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is gratis voor de klant.

8.3.4 Indien de klant heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering dan de goedkoopste standaard levering, hoeft HAIRTWO de meerkosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

8.3.5 HAIRTWO behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een deel van het betaalde bedrag te crediteren als (het vermoeden bestaat) dat de producten al zijn geopend, gebruikt of beschadigd zijn door toedoen van de klant.

HAIRTWO' verplichtingen bij herroeping

8.4 HAIRTWO kan de volgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

8.5 Bij gebruik van een couponkorting geldt een minimaal netto te besteden bedrag. Bij een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing. Als je minder retourneert dan het minimum netto te betalen bedrag bij het retourneren van een product of producten, wordt de volledige couponkorting in mindering gebracht op de retournering.

Artikel 9. Reclame en garanties

9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant HAIRTWO zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de levering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Bij gebreke daarvan vervalt iedere aanspraak ter zake.

9.2 Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. Met name kunnen wijzigingen worden aangebracht in het uiterlijk en de verpakking van de producten nadat het productassortiment van de fabrikant is gewijzigd. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als deze betrekking hebben op deze wijzigingen in het product.

9.3 Iedere aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt eveneens indien: - de producten niet (meer) kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van HAIRTWO; - de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; - HAIRTWO door de klant niet onverwijld in de gelegenheid is gesteld de klachten te onderzoeken en aan hun verplichtingen te voldoen; - de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting.

9.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft HAIRTWO de keuze de producten tegen retournering daarvan te herstellen of te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing

9.5 Klachten over gebreken vervallen minimaal twee jaar na het moment van levering van producten.

9.6 De kosten voor het retourneren van producten bij eventuele gebreken zijn voor rekening van HAIRTWO.

Artikel 10. Gebruik website

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op de website en op de lay-out en vormgeving van de website rust bij HAIRTWO en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van elke inbreuk daarop, daaronder begrepen het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën die nodig zijn voor het gebruik van de website (loading en imaging). ).

10.2 De informatie op de website wordt door HAIRTWO met constante zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten zijn echter niet altijd te voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. HAIRTWO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

10.3 De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. HAIRTWO heeft geen enkele invloed op de op deze websites vermelde informatie, producten en diensten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

10.4 HAIRTWO is niet verantwoordelijk voor foto's, beschrijvingen en ander informatiemateriaal op de website, die door derden zijn uitgegeven.

10.5 HAIRTWO garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet tijdig ontvangen of verwerken van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten .

10.6 De door HAIRTWO opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 11. Privacy / verwerking van Persoonsgegevens

11.1 HAIRTWO verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals beschreven in haar privacybeleid.

11.2 Als je al je eigen gegevens en account wilt verwijderen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@hairtwo.com

Artikel 12. Plichten van de klant

12.1 Indien de klant via de internetsite een account bij HAIRTWO aanvraagt, zal HAIRTWO na verificatie en goedkeuring een gebruikersnaam en wachtwoord aan de klant verstrekken. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de betreffende gebruiker die zich heeft geregistreerd.

12.2 De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is om namens de klant bestellingen te plaatsen.

12.3 De klant draagt ​​er zorg voor dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. HAIRTWO mag ervan uitgaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder de beoogde gebruikersnaam en wachtwoord, dit de geautoriseerde gebruiker van de klant is.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Alle wijzigingen aan de verpakking en bijsluiters moeten worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of behandeling wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

13.2 Behoudens opzet en grove schuld is HAIRTWO op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuist) gebruik van internet site door de klant en het verstrekken van onjuiste informatie door de klant.Daarnaast is HAIRTWO, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ​​als gevolg van de door haar geleverde producten en/of eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst of de schending van enige andere verplichtingen jegens de klant

13.3 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan opzet of grove schuld van HAIRTWO, dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig (30 ) dagen na het ontstaan ​​ervan. geschreven aan HAIRTWO. De schade die niet binnen deze termijn ter kennis van HAIRTWO is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 14. Inschakeling derden

14.1 HAIRTWO is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij een onderaannemer, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst op te treden als medewerker van HAIRTWO.

14.2 De bepalingen omtrent aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 13, zijn eveneens van toepassing op deze derden.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Indien HAIRTWO verhinderd is enige verplichting na te komen als gevolg van een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend, of indien zij ernstig verhinderd wordt enige verplichting na te komen, is HAIRTWO gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of op te zeggen, zonder dat de Klant enige vordering jegens HAIRTWO heeft. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden, zijn zowel klant als HAIRTWO gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 16. HAIRTWO Giftcard

16.1 De HAIRTWO Giftcard kan met een geldbedrag worden ingewisseld in de HAIRTWO Online Shop.

16.2 Onze kortingen en HAIRTWO Beauty Point Cheques zijn niet geldig bij aankoop van een HAIRTWO Giftcard. Het is ook niet mogelijk om een ​​HAIRTWO Giftcard te betalen met een HAIRTWO Giftcard, VVV Giftcard of Freebies.

16.3 Bij gebruik van de HAIRTWO Giftcard als betaalmethode geldt het tegoed op de Giftcard op het moment van verzilvering. U ontvangt geen rente over uw tegoed op uw HAERTWO Giftcard. De HAIRTWO Giftcard is niet inwisselbaar voor geld en niet oplaadbaar. Het tegoed op de HAIRTWO Giftcard is onbeperkt geldig en kan in één keer of in delen worden besteed. Mocht het tegoed niet voldoende zijn, dan kan het resterende bedrag via een andere betaalmethode worden betaald voor de aankoop van bepaalde artikelen. Per online bestelling kunnen maximaal 3 cadeaubonnen worden ingewisseld. De waarde van de Giftcard wordt automatisch in mindering gebracht op de bestelwaarde. Eventuele terugbetaling kan via iDeal, Bancontact of met kredietkaart. Het is niet mogelijk om een ​​HAIRTWO Giftcard te bestellen in de HAIRTWO Online Shop en te betalen met een HAIRTWO Giftcard.

16.4 Het gebruik van de HAIRTWO Gift Card is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de houder. HAIRTWO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, vervalsing of misbruik van de HAIRTWO Giftcard. HAIRTWO zal in geen geval het resterende saldo betalen of verrekenen. Als de HAIRTWO Giftcard beschadigd is, kan deze gratis worden ingewisseld voor HAIRTWO Giftcard met hetzelfde tegoed, mits de desbetreffende codes nog leesbaar zijn. HAIRTWO behoudt zich het recht voor om een ​​betaling met de HAIRTWO Giftcard te weigeren als de betaling door een technische storing niet mogelijk is.

16.5 Uiteraard kunt u een artikel retourneren naar de website, ook als u met een Giftcard heeft betaald. Als je je hele bestelling wilt retourneren (en je hebt naast je Gift Card met een andere betaalmethode betaald), ontvang je je geld terug via dezelfde betaalmethode als waarmee je betaald hebt. In plaats van een nieuwe cadeaubon ontvang je echter een PDF-cadeaubon. Als je een deel van je bestelling wilt retourneren, wordt het retourbedrag eerst via creditcard teruggestort.Als er een bedrag van ons over is, ontvang je een pdf-cadeaubon met dit resterende saldo. Deze pdf-cadeaubon wordt verzonden naar het originele e-mailadres dat je hebt opgegeven. Tegenwoordig kan het bedrag van deze PDF-cadeaubon geheel of in delen worden ingewisseld.

Bedrijfsinformatie:

UAB LABO-levering

Registratiecode: 304984083

BTW: LT100012107012

Ukmerges str. 369, LT-06327

info@hairtwo.com

.

We konden geen biologische, moderne haarverzorgingsproducten vinden die we konden vertrouwen. Dus hebben we er zelf een gemaakt.

Waarom kiezen voor HAIRTWO?

1. Natuurlijk

99% natuurlijke ingrediënten om je haar te voeden.

2. Milieuvriendelijk

Aluminium BPA-VRIJE flessen en eco-verpakking. (75% van het geproduceerde aluminium wordt tegenwoordig gebruikt.)

3. Ondersteund door de wetenschap

Klinische onderzoeken hebben binnen 150 dagen tot 89% vermindering van haarverlies en tot 52% toename van de dichtheid aangetoond.

4. Effectief

Capilia Longa PPF laat snellere haargroei zien en is een natuurlijk alternatief voor medische Minoxidil.

5. Makkelijk

De vierstaps haarverzorgingsset is ontworpen voor dagelijks gebruik.